Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.


Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

De informatie op de sites wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen tekst, beeldmateriaal en geluiden, behoren toe aan wwqs of haar licentiegevers.
De inhoud van de site mag -zonder voorafgaande schriftelijke toestemming - niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook.